Protest S11 : Mieszkańcy Jaracza, Rożnowic oraz Sołectwa Kaziopole w walce o zachowanie dobrodziejstw Naszego regionu

Po zapoznaniu ze wstępnym Studium Korytarzowym dla drogi ekspresowej S-11 pomiędzy węzłami Parkowo i Ujście, mieszkańcy Jaracza i Rożnowic oraz osób odwiedzających apelują, aby warianty 3 i 4 zostały odrzucone w dalszym procesie analizy przebiegu wyż. wym. drogi, a w przypadku wyboru wariantu 1A proszą o jego skorygowanie na wysokości Jaracza/Parkowa. Jako optymalne i pożądane proponują , wybrać trasę wykorzystującą dotychczasowy układ DK 11 z pewnymi zmianami, utworzenie korytarza dla przyszłej drogi S-11 wykorzystującymi pas pomiędzy linią kolejową Poznań-Piła, a drogą DK 11, pomiędzy węzłem Parkowo, a Rogoźnem. 
Zaproponowane korytarze przyszłej drogi S-11 i nieco lekkomyślne podejście do nich części samorządów, stały się przyczyną sporego poruszenia wielu mieszkańców powiatu. W odpowiedzi na ich obawy, a nawet przerażenie, na początku tygodnia uruchomiona została bardzo profesjonalnie przygotowana strona internetowa www.s11-protest.pl przygotowana społecznie, z myślą o mieszkańcach, a jej głównym celem jest to, aby projekt dla drogi S11 był zrealizowany rzetelnie, bez niszczenia domów, zabytków, najcenniejszych elementów otaczającej nas przyrody, a także zaburzania funkcjonowania miejscowości i sołectw, przez które będzie przechodzić planowana droga ekspresowa – wyjaśnia Przemysław Benz.

Jej autorami są dr inż. Artur Chrzanowski, mieszkaniec Grudny pracujący na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz znany z inicjatyw na rzecz ochrony środowiska Przemysław Benz z Rożnowic,

Przedstawione na projekcie 757/18 z czerwca 2018 roku warianty 3 i 4 oznaczone na poniższej mapie odpowiednio kolorem fioletowym i pomarańczowym, będą stanowiły znaczącą degradację
środowiska naturalnego na następujących obszarach chronionych:
– Obszar Natura 2000 – Obszary Ptasie – Puszcza Notecka – PLB300015
– Obszar Natura 2000 – Obszary Siedliskowe – Dolina Wełny – PLH300043
– Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka
– Rezerwat ścisły „Wełna”
– Rezerwat ścisły „Promenada”
W przypadku realizacji wariantu 3 lub 4 będzie konieczne wycięcie wielu hektarów lasów na Obszarach Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000 – na terenach lęgowych wielu gatunków zwierząt prawnie chronionych. prowadząc S-11 wzdłuż starej DK-11 na omawianym odcinku też konieczna będzie wycinka drzew, jednak w prawym pasie drzewa (kierunek Piła) nie mają tak wysokiej wartości przyrodniczej, ponieważ w większości są to młode drzewostany.W prawym pasie nie ma też gniazdowania ptactwa, właśnie ze względu bliskość istniejącej już drogi krajowej DK11.

Wariant 3 przechodzi przy zabytkowym pałacu w Wełnie (3 ćw. XVIII w., wpis do rejestru zabytków: A-310 z 21.10.1968) wraz z zabytkowym parkiem i oficyną dworską (3 ćw. XVIII w.,wpis do rejestru zabytków: A-1510 z  1.04.1974), objętymi ochroną konserwatora zabytków, dzieli sołectwo Kaziopole na części i tworzy barierę dla komunikacji z siedzibą gminy i pomiędzy mieszkańcami. Rolnikom stwarza problemy dojazdów do pól. Wariant 3 przechodzi również w bliskim sąsiedztwie zabytkowego drewnianego kościoła w Wełnie, wzniesionego w latach 1727-1729 jako filialny parafii parkowskiej, z fundacji Wojciecha Rydzyńskiego, kasztelana lądzkiego. 

Wariant 4 przecina rzekę Wełnę bezpośrednio przy Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, które jest zlokalizowane nad malowniczą rzeką Wełną (wpis do rejestru zabytków: zespół osady młyńskiej, nr rej.: A 752 z 30.12.1993: młyn 1880, 1926; dom młynarza, 3 ćw. XIX; stajnia, 1880). 
Znajduje się tutaj również przystań dla kajakarzy.

Wariant 4 przedziela Sołectwo Jaracz-Rożnowice na dwie części. Spowoduje to znaczne uciążliwości związane z hałasem, a także utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców Sołectwa.
Sołectwo Jaracz jest regionem typowo turystycznym. Mamy tutaj ośrodki turystyczne, sportowe,kajakowe oraz szkoleniowe, gdzie wiele osób utrzymuje się tylko i wyłącznie z branży turystycznej. Działalność tych ośrodków po utworzeniu wariantu 4 zostanie całkowicie sparaliżowana z powodów takich jak: nieustanny hałas, zanieczyszczenie powietrza, znikną z naszego regionu licznie występujące tutaj ptaki oraz zwierzęta.
W pobliżu planowanej wariantu 4 znajduje się Miejsce Pamięci Narodowej Groby Rożnowickie, gdzie w latach okupacji niemieckiej (1939-1943), wymordowano w masowych egzekucjach ok. 12.000 Polaków.

Rzeki Flinta i Wełna są objęte specjalnym międzynarodowym projektem „Lasu Modelowego”. Plan strategiczny tego projektu na lata 2015-2022 uzgodniony przez 17-tu partnerów – sygnatariuszy deklaracji wspólnego działania, zakłada podjęcie wielu działań mających ochronić obie rzeki od dalszej degradacji i przywrócić ich naturalny charakter.

Warianty 1A (tylko na wysokości Jaracz-Parkowo), 3 i 4 przechodzą przez tereny, na których zostało wydzielonych wiele działek budowlanych i obecnie są przygotowywane lub już budowane nowe domy. Jednym z przykładów jest nowo powstające osiedle w Jaraczu „Dolina Wełny”.

Korytarz 1A na wysokości tzw. Nowego Jaracza przechodzi przez kilkanaście nowo wybudowanych domów. Zwracamy uwagę, że część z tych domów jest na etapie prac wykończeniowych i nie są one jeszcze wprowadzone do map ewidencyjnych. Na spotkaniu informacyjnym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, które odbyło się dnia 05.06.2018 r., podano informację, że wariant 1A nie będzie wymagał wyburzenia żadnego domu,
co jest niezgodne z prawdą.

Jako najmniej kolidujące mieszkańcy zalecają wykonanie drogi ekspresowej S11 pomiędzy węzłem Parkowo, a Rogoźnem wraz z zaproponowanym korytarzem– wzdłuż obecnie istniejącej drogi krajowej DK11. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla rozwoju gminy Rogoźno, a także Budzynia, Margonina i Chodzieży oraz przyszłych rozwiązań komunikacyjnych (podłączenie do planowanej obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241).

Na stronie www.s11-protest.pl  znalazło się już wiele ważnych informacji, jak mapy, studia korytarzowe, artykuły z prasy, uchwały, ustawy dotyczące wywłaszczenia, czy informacje o spotkaniach i na temat ochrony przyrody. W celu wymiany pomysłów, na stronie uruchomione zostało również forum.

Kolejna ciekawa inicjatywa dotycząca S-11 wypłynęła z Parkowa. Podczas zebrania wiejskiego w Parkowie, poświęconego tematowi korytarza 1A zagrażającego zabudowie Parkowa i Nowego Jaracza, powołano stały komitet działań społecznych ds. przebiegu drogi S-11 przez teren sołectwa.

Komitet, na którego czele stanęła sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska, zebrał się po raz pierwszy w zeszły piątek. Przy udziale geodety Wojciecha Kasperka wypracowano nową koncepcję trasy, która najpierw omijając od wschodu Marszewiec, miałaby przebiegać pomiędzy Parkowem i Józefinowem, a Słomowem i Szczytnem, aby włączyć się w ślad obecnej DK-11 na wysokości Dziewczej Strugi. Członkowie komitetu podkreślają, że wariant ten nie spowoduje żadnych wyburzeń, jest bezkolizyjny i nie szkodzi chronionej przyrodzie, a ponadto spełnia normy techniczne. Propozycja komitetu wysłana została do GDDKiA w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *