Revolution Festival 2018 – Pamiętaj, obowiązuje regulamin!!!!

Już 18 sierpnia w parku Obornickiego Ośrodka Kultury odbędzie się najgorętsze wydarzenie tego lata – Revolution Festival! Niepowtarzalny klimat, tysiące ludzi spragnionych festiwalowych brzmień, wspaniała zabawa i wyjątkowe wspomnienia, a to wszystko w jednym miejscu. Pamiętaj, w trakcie imprezy obowiązuje regulamin który należy przestrzegać !!!!

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa oraz zasady zachowania się osób biorących udział w imprezie pod nazwą „REVOLUTION FESTIVAL I REVOLUTION FAMILI DAY” (zwanej dalej „Imprezą”), odbywającej się w Obornikach na terenie Obornickiego Ośrodka Kultury. W poszczególnych dniach Imprezy (festiwalu) odbędą się dwa wydarzenia: 18 sierpnia 2018 r. (sobota), 18:00 – 5:00 – Revolution Festival 19 sierpnia 2018 r. (niedziela), 14:00 – 22:00 – Revolution Famili Day
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza.
3. Organizatorem imprezy jest: PC HELL SERWIS INFORMATYCZNY ul. 11 Listopada 26/17 64-600 Oborniki NIP: 6060028850 Producentem imprezy jest: Firma PC HELL SERWIS INFORMATYCZNY ul. 11 Listopada 26/17 64-600 Oborniki NIP: 6060028850
4. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy, będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprez zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez „teren imprezy” należy rozumieć wydzieloną i udostępnioną przez Organizatora powierzchnię terenu Parku Obornickiego Ośrodka Kultury oraz ulic bezpośrednio przyległych do Obornickiego Ośrodka Kultury
5. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania zasad porządkowych na terenie Imprezy, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. W trakcie trwania Imprezy służby informacyjne informują o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
6. Zapłata za uczestnictwo w Imprezie następuje poprzez zakup biletu w Fabryce Urody, Internet na www.abilet.pl lub w dniu imprezy w kasach na terenie imprezy.
7. Wstęp na imprezę: – do 16 roku życia tylko pod opieką osoby dorosłej (rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka) – od 16-tego roku życia można uczestniczyć w imprezie samodzielnie.
8. Opłata za wejście na teren imprezy: – do 6 roku życia wstęp jest bezpłatny – od 6 roku życia obowiązuje bilet. Bilety w sprzedaży od 1 maja w następujących cenach: zakupione w przedsprzedaży w Fabryce Urody lub przez Internet www.abilet.pl:
 • I Pula – 50 zł
 • II Pula – 55 zł
 • III Pula (dzień imprezy, kasy biletowe) – 60 zł
9. Zakupu biletów można dokonać w Fabryce Urody, przez Internet na www.abilet.pl lub w dniach imprezy w kasach na terenie imprezy.
10. Zasady wykorzystania zakupionych biletów: a) bilety zakupione w Fabryce Urody mają postać papierową, Bilety zakupione przez Internet należy wydrukować na domowej drukarce, jest to obowiązek! b) bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi, c) Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów biletów, d bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny bilet, e) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, jest on również zobowiązany do nabycia biletu, f) zmiana w programie artystycznym Imprezy nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.
11. Przed wejściem na teren imprezy każdy z Uczestników jest zobowiązany do wymiany zakupionego biletu na specjalną opaskę na rękę (nadgarstek). Osobna opaska na każde wydarzenie w ramach Imprezy (Festiwalu). Wymiana na opaskę nastąpi po okazaniu oraz sprawdzeniu ważności biletu poprzez system skanerów. Po poprawnej weryfikacji nastąpi wydanie specjalnej opaski na nadgarstek. Przedstawiciele mediów, którym zostały przydzielone akredytacje, są zobowiązani odebrać opaski w punkcie info.
12. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany posiadać na nadgarstku otrzymaną opaskę i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora. Organizator odmówi wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, które nie okazały na nadgarstku ważnej opaski wymienionej z biletu przy wejściu. Jakakolwiek forma ściągnięcia opaski jest równoznaczna z brakiem możliwości wejścia na teren Imprezy oraz przebywania na terenie imprezy. Opaska otrzymana przy wejściu na teren imprezy i założona na nadgarstek upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy. Tylko osoby z ważną opaską na nadgarstku mogą przebywać na terenie imprezy. Wzór opaski ustala Organizator. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jej ważności; zakazane jest odstępowanie opaski. W przypadku wyjścia z terenu imprezy przed jej zakończeniem opaska zostanie ściągnięta z nadgarstka przez służby porządkowe i straci swoją ważność.
13. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i niniejszego Regulaminu imprezy masowej.
14. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe oraz laserowe. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy, innej osoby przebywającej na terenie Imprezy lub w jej otoczeniu oraz uszkodzenia sprzętu audio-video, spowodowanego pozostawaniem w strefie dźwięku lub świateł, używanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Nad bezpieczeństwem uczestników Imprezy czuwają służby porządkowe i informacyjne Organizatora, służby ratownicze i medyczne.
16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych służb porządkowych lub służb informacyjnych, wydawanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.09.2009 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.), regulaminu obiektu (terenu) lub niniejszego Regulaminu.
17. Uczestnicy mogą parkować samochody na ogólnodostępnych parkingach oraz w miejscach do tego wyznaczonych (tj. w wyznaczonych przez Organizatorach specjalnych strefach parkingowych).
18. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
 • 1. napojów alkoholowych,
 • 2. środków odurzających lub substancji psychotropowych
 • 3. wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
 • 4. materiałów wybuchowych,
 • 5. wyrobów pirotechnicznych,
 • 6. materiałów pożarowo niebezpiecznych, w tym w szczególności przenośnych grilli,
 • 7. innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa,
 • 8. własnego jedzenia i napojów,
 • 9. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, oraz środków zadymiających,
 • 10. przedmiotów o dużej objętości, jak drabiny, stoły, krzesła, skrzynie, walizki,
 • 11. nakryć głowy mogących służyć do zakrywania twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby, w tym w szczególności kominiarek.
 • 12. wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”.
19. Podczas Imprezy zakazuje się:
 • 1. wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne budowle i urządzenia, np.: fasady, bramy, urządzenia oświetleniowe, maszty lub inne elementy konstrukcji, itp.,
 • 2. wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla widzów, do pomieszczeń wewnętrznych oraz służbowych,
 • 3. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
 • 4. rozniecania ognia lub używania jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych,
 • 5. palenia papierosów i używania ognia otwartego na zapleczach technicznych, w garderobach, oraz w miejscach parkowania pojazdów,
 • 6. dewastacji jakichkolwiek obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy, w tym m.in. poprzez naklejanie, pisanie lub malowanie jakichkolwiek treści w szczególności na budowlach tymczasowych, eksponatach, samochodach, urządzeniach lub drogach,
 • 7. poruszanie się po trawnikach nieudostępnionych dla Uczestników Imprezy pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za ich zniszczenie lub uszkodzenie,
 • 8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza udostępnionymi toaletami oraz zanieczyszczania terenu Imprezy w jakikolwiek inny sposób,
 • 9. używania elementu odzieży lub jakiegokolwiek innego przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, w szczególności poprzez zasłanianie twarzy,
 • 10. fotografowania miejsc objętych zakazem fotografowania i oznaczonych stosownymi tablicami informacyjnymi,
 • 11. parkowania jakichkolwiek pojazdów poza ogólnie dostępnymi parkingami oraz wyznaczonymi przez Organizatora specjalnymi strefami parkowania, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, jak również parkowania jakichkolwiek pojazdów w sposób uniemożliwiający poruszanie się innych pojazdów lub w sposób zastawiający wyznaczone przez Organizatora drogi ewakuacyjne lub dojazdowe służb ratowniczych i Policji,
 • 12. podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu podczas Imprezy,
 • 13. zachowań wulgarnych, agresywnych, prowokacyjnych, zakłócających przebieg Imprezy, jak również stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • 14. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Imprezy,
 • 15. korzystania z rowerów, skuterów i motocykli na terenie Imprezy,
 • 16. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy,
 • 17. Zabronione jest osobom nieletnim sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu.
20. Bez zezwolenia Organizatora zakazuje się podejmowania następujących działań na terenie Imprezy:
 • a. prowadzenia handlu;
 • b. rozdawania druków lub ulotek;
 • c. prowadzenia zbiórek pieniężnych;
 • d. jakichkolwiek działań mających postać agitacji, reklamy, itp.;
21. Zabrania się konsumpcji napojów oraz produktów spożywczych niezakupionych na terenie Imprezy.
22. Spożywanie posiłków i napojów alkoholowych jest dozwolone tylko i wyłącznie w wydzielonych strefach cateringowych.
23. Na terenie Imprezy mogą być dostępne różne odpłatne atrakcje, a zasady korzystania z nich określają oddzielne regulaminy umieszczane przy poszczególnych atrakcjach.
24. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do niepozostawiania bez swojego dozoru jakichkolwiek należących do niego przedmiotów.
25. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione.
26. Uczestnicy Imprezy, w tym wystawcy i przedstawiciele mediów odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi lub właścicielowi terenu Imprezy.
27. Służby porządkowe i informacyjne, legitymujące się wydanym przez Organizatora identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
 • 1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 • 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i wieku,
 • 3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • 4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy,
 • 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
28. Służby porządkowe mogą użyć dopuszczalnych środków przymusu bezpośredniego w przypadkach oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
29. Osoby nie stosujące się do poleceń niniejszego regulaminu oraz nie wykonujące poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z trenu Imprezy lub przekazane w ręce Policji.
30. Ilość miejsc dla osób na terenie Imprezy jest ograniczona przepisami ustawy o organizacji imprez masowych.
31. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
32. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: https://www.facebook.com/pg/RevolutionFestivalpl/notes/?ref=page_internal, a ponadto treść Regulaminu będzie udostępniona w widocznych miejscach na terenie imprezy.
33. Do chwili rozpoczęcia Imprezy Organizator może z ważnych powodów zmienić treść niniejszego Regulaminu Imprezy, w szczególności w przypadku gdy będzie to wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.
34. Sankcje karne przewidziane w przepisach Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
 • 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 • 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, a w czasie trwania masowej imprezy sportowej – przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 • 3. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 • 4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • 5. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • 6. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
35. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
36. Domniemywa się, że każdy kto uczestniczy w przedmiotowej imprezie zapoznał się z-powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.
37. RODO – obowiązek informacyjny Informujemy, że:
 • 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PC HELL SERWIS INFORMATYCZNY.
 • 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.
 • 3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Mateusz Roszkiewicz- e-mail m.roszkiewicz@creativecompany.com.pl
 • 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 • 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 • 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 • 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Przypomnijmy. W tym roku wystąpią m.in:

 • C-Bool,
 • Hazel,
 • Fafaq,
 • Skytech,
 • I.Got.u,
 • dj Kuba & neitan,
 • Dirty rush & gregor Es,
 • melokids

i wielu innych polskich artystów z bezsprzecznego TOP!

Headlinerem tegorocznej edycji będzie holenderska gwiazda EDM, twórca legendarnego utworu „ Ready” – LUCKY CHARMES!

Poza artystami, czeka na Was wiele dodatkowych atrakcji, wielka multimedialna scena, oraz klimat, który możliwy jest tylko….. na Revolution Festival!

Oferta VIP:

 • specjalnie przygotowana strefa VIP,
 • najlepszy widok na całe wydarzenie,
 • specjalna obsługa barmańska,
 • alkohole: 2xpiwo, alkohol 1xdrink z energetykiem,
 • osobne toalety w wydzielonym i ogrodzonym sektorze VIP

Bilety:

 • 55,00 zł – II pula
 • 60,00 zł – III pula
 • 150,00 zł – VIP

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *